آزادی برای محبت کردن
همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است
“اما آن که در شریعت کامل که شریعت آزادی است چشم دوخته آن را از نظر دور نمی دارد و شنوندۀ فراموشکار نیست بلکه به جای آورنده است او در عمل خویش خجسته خواهد بود ” ( یعقوب 1 :25
“اگر براستی شریعت شاهانه را مطابق با این گفتۀ کتاب به جای آورید که می فرماید :همسایه ات را همچون خویشتن محبت کن کار نیکو کرده ای ” ( یعقوب 2 : 8
حکم ” همسایه ات را همچون خویشتن محبت کن ” شریعت کامل آزادی یا شریعت شاهانه نیز خوانده می شود. این شریعت به این خاطرکامل نامیده می شود چون تمامی شریعت را شامل می شود. زمانی که شما واقعاً همسایه ای خویش را محبت بکنید به خصوص با قلبی خالص ،کاری نمی توانید بکنید جزء آنکه تمام فرمان های دیگر را نیز دربارۀ او حفظ کنید. با نگاه داشتن یک قانون شما تمامی فرمان را نیز نگاه داشته اید. این شریعت همچنین شریعت سلطنتی یا پادشاهانه است.این محبت ” شریعت کامل آزادی ” نیز خوانده می شود زیرا وقتی که شما تصمیم گرفته اید محبت کنید هیچ کس نمی تواند شما را از محبت کردن باز دارد. مردم ممکن است سخنان خبیثانه ای دربارۀ شما بگویند و با شما بد رفتاری کنند اما نمی توانند مانع محبت کردن شما شوند. تنها شخصی که از آزادی کامل برای محبت کردن برخوردار است خود شما هستید. عیسی نمونه ای کامل از آزادی در محبت بود. مقامات کشوری هر کاری را علیه او کردند. آنها او را کتک زدند و دستها و پاهایش را سوراخ کردند و تاج خار بر سرش نهادند و به او سرکه برای نوشیدن دادند و با او بدرفتاری کردند اما تنها کاری که نتوانستند انجام دهند این بود که مانع از محبت کردن او شوند. او تا به انتها آنها را محبت نمود ( لوقا 23 :24را مطالعه کنید. ) و اگر شما به چنین محبتی محبت نماید هیچ کس نمی تواند مانع از آن شود.برای همین است که محبت ” شریعت آزادی کامل ” خوانده می شود
پدر جان متشکرم که تو به من توجه می کنی. اعلام می کنم که من تصمیم گرفته ام از قانون کامل آزادی خداوند تبعیت کنم. همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است. آمین