انکار ارادۀ خود
بیائید به سوی بلوغ پیش رویم
یکی از وظایف مهم کاهنان عهد عتیق تقدیم قربانی بود. بنابراین عیسی نیز به عنوان یک کاهن باید قربانی خود را تقدیم می کرد و از آن جائی که او یک لاوی نبود نمی توانست قربانی را بر اساس شریعت تقدیم کند. بنابراین او قربانی خاص کاهنانه خود را تقدیم کرد که دعایش بود
" او در ایام زندگی خود بر زمین با فریادهای بلند و اشک ها به درگاه او ( خدای پدر ) که قادر به رهانیدنش از مرگ بود دعا و استغاثه کرد و به خاطر تسلیمش به خدا مستجاب شد .هر چند پسر بود با رنجی که کشید اطاعت را آموخت ."( عبرانیان 4 : 5 – 8
اطاعت فروتنانه عیسی باعث شد که پدر صدای دعای او را بشنود. او اطاعت را از طریق رنج کشیدن آموخت. عیسی باید اطاعت را می آموخت و ما نیز باید اطاعت را به همین صورت بیاموزیم. با اطاعت کردن است که می آموزیم معنی آن چیست. ما آن را از طریق شنیدن موعظات درباره اطاعت نمی توانیم بیاموزیم. این چیزها ممکن است بتوانند به ما کمک کنند اما اطاعت باید انجام شود. قدم به قدم و با اطاعت کردن. اطاعت باعث رنجش ما می شود زیرا در آن جا باید اراده خود را انکار کنیم. عبارت کلیدی در اطاعتی که عیسی انجام داد این بود " نه به خواست من بلکه اراده تو ".( لوقا 22 : 42 ) هر قدم اطاعتِ یک انکار نفس است. عیسی گفت : " اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند باید خود را انکار کند " ( متی 16 : 24
این کاری دردناک است. زیرا انسانیت کهنه نمی خواهد انکار شود. نفس ما می گوید من مهم هستم. این برای من خوب است. من احساس خوبی دارم. من نمی خواهم و چیزهایی از این قبیل. پیروی از خداوند مستلزم انکار دائمی نفس است. در متن بالا از کتاب عبرانیان خداوند با ما سخن می گوید تا به عنوان پسران او از طریق اطاعت به بلوغ برسیم. عیسی الگوی ما است. خداوند او را از طریق اطاعت به بلوغ رساند. راهی که ما نیز باید بپیمائیم نیز همین گونه است . این راهی زنده و تازه است
خداوندا تو را شکر می کنم که مرا به سوی پیش هدایت می کنی . اعلام می کنم که پیروی از خداوند مستلزم انکار دائمی نفس است. و می خواهم در انجام این اصل از الگوی عیسی پیروی کنم. زیرا من باید بسوی بلوغ پیش بروم . آمین