او بیماری های ما را بر خود متحمل شد
عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم
" حال آنکه رنجهای ما بود که او بر خود گرفت و دردهای ما بود که او بر خود حمل نمود اما ما او را از جانب خدا مضروب و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم. حال آنکه به سبب نا فرمانی های ما بدنش سوراخ شد و به جهت تقصیر های ما له گشت . تادیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد و به زخمهای او ما شفا می یابیم " ( اشعیا 53 : 4 - 5
ترجمه اشتباه این آیات از کتاب اشعیا باعث شده که میلیونها نفر از دریافت شفای فیزیکی خود در مسیح غافل شوند. بنابراین شکی وجود ندارد که معنای صحیح واژه هایی که در ترجمه تحت الفظی غم ها ذکر شده همان رنج ها و بیماری ها و دردها است که در ترجمه هزاره نو به صورت واضح تری نوشته شده است. این واژه ها دارای ریشه عبری بوده که با همین معانی در زمان موسی استفاده می شدند و امروز هم همان معنا را دارند این حقیقت به صورت واضح در کلام خداوند ذکر شده است. " هنگام غروب، بسیاری از دیوزدگان را نزدش آوردند و او با کلام خود ارواح را از آنان به در کرد و همۀ بیماران را شفا داد. بدینسان، پیشگویی اِشَعْیای نبی به حقیقت پیوست که: «او ضعفهای ما را برگرفت و بیماریهای ما را حمل کرد.» ( متی 8 : 16 – 17 ) " او گناهان ما را در بدن خویش بر دار حمل کرد، تا برای گناهان بمیریم و برای پارسایی زیست کنیم، همان که به زخمهایش شفا یافته‌اید. زیرا همچون گوسفندانی گم‌ گشته از راه بودید، امّا اکنون به‌سوی شبان و ناظر جان هایتان بازگشته‌ اید." ( اول پطرس 2 : 24 )
می بینیم که متی و پطرس به عنوان یهودیانی که به زبان عبری مسلط بودند توسط روح خداوند هدایت می شوند و معنای صحیحی برای واژه های اشعیا بیان می کنند. زمانی که این دو متن را با آیات 4 و 5 اشعیا ترکیب می کنیم این نتیجه را خواهید گرفت که کار عیسی برای ما همدر قلمرو فیزیکی و هم در قلمرو روحانی است. در قلمرو فیزیکی او دردها و رنجهای ما را بر خود گرفت و اکنون بوسیله کار او شفا یافتیم و در قلمرو روحانی او مجروح شد به سبب نا فرمانی های ما و به جهت تقصیرهای ما له گشت و تاأیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد
خداوندم عیسی از تو برای کارت بر صلیب متشکرم. عیسی تقصیرها و بیماری های مرا برداشته و مرا شفا داده است. او مجروح شد تا من شفا یابم. آمین