دسترسی به روح القدس
از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم .
ما بجز روح القدس روش دیگری برای دسترسی به خداوند نداریم. زیرا در الوهیت قانونی وجود دارد. کسی که به عنوان نماینده فرستاده می شود باید محترم شمرده شود تا فرد بتواند به الوهیت دسترسی داشته باشد. بنابراین وقتی که پدر پسر را فرستاد یعنی این که از این پس هیچ کس نزد من به جزء از طریق پسرم نخواهد آمد. شما نمی توانید نمایندۀ من را دور بزنید و نزد من بیاید. زیرا در هر شرایط و موقعیتی من از فرستاده خود حمایت می کنم. زمانی که عیسی کارش را بر زمین تمام کرد و به نزد پدر بازگشت پدر و پسر، روح القدس را فرستادند. بازهم این اصل صادق است.ما نمی توانیم به پدر و پسر دسترسی داشته باشیم مگر با روح القدس. ما نمی توانیم روح القدس را به کناری بنهیم و نزد پدر یا پسر بیایم.
" زیرا به واسطه ای او (عیسی مسیح) هر دو (یهودی و غیر یهودی) توسط یک روح به حضور پدر دسترسی داریم. ( افسسیان 18:2 ) "
نمی توانیم روح القدس را حذف کنیم و هنوز به حضور پدر دسترسی داشته باشیم. بسیاری از مسیحیان براین حقیقت تمرکز می کنند که ما از طریق پسرش عیسی به حضور خداوند دسترسی داریم و این کاملا صحیح است. اما همۀ حقیقت این نیست. ما از طریق پسر و به وسیلۀ روح القدس به پدر دسترسی داریم. همچنین پدر زمانی که ما در پسر هستیم از طریق روح القدس در ما ساکن می شود. در هر کدام از این فرایند خواه ما به سوی خداوند برویم یا خداوند نزد ما آید باز روح القدس قسمت اعظمِ از این فرایند است. ما از طریق روح القدس به پسر و سپس به پدر دسترسی داریم. زمانی که ما در پسر هستیم پدر از طریق روح القدس در ما ساکن می گردد. اگر ما روح القدس را از این نقشه بیرون بگذاریم هیچ دسترسی به خداوند نخواهیم داشت و خداوند نیز دسترسی به ما نخواهد داشت. ما کاملا در این قسمت متکی به روح القدس هستیم .
خداوندا از تو متشکرم که می توانم نزدت بیایم. اعلام می کنم که من برای دسترسی به پسر و پدر کاملا بر روح القدس تکیه دارم. من از طریق روح القدس به پدر دسترسی دارم. آمین