از ملکوتی به ملکوت دیگر
من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام
خداوند ما را نجات داده تا دیگر در دستان دشمن نباشیم بلکه در دستان او زندگی کنیم
” پدر را شکر گوئید که شما شایسته سهیم شدن در میراٍث مقدسان در قلمرو نور گردانیده است . زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است . ” ( کولسیان 1 : 12 – 13
حقیقتی آشکار وجود دارد و آن این است که خداوند ما را از قدرت تاریکی نجات داده که همان ملکوت شیطان است و ما را به پادشاهی خود در مسیح منتقل ساخته است. بنابراین ما برای همیشه فدیه داده شده و گناهان مان بخشیده شده است. ما دیگر در قلمرو شیطان نیستیم. اکنون دیگر او هیچ اقتداری بر ما ندارد. بی ایمانان و آنانی که عیسی را رد می کنند نامطیع و سرکش هستند و تحت اقتدار رسمی شیطان قرار دارند. اما ما به عنوان مسیحیان واقعی از این تاثیر و اقتدار آزاد شده ایم. حقیقت این است زمانی که توبه کرده و زندگی مان را تسلیم عیسی مسیح می کنیم در واقع روح و جان و جسم ما از ملکوت شیطان به ملکوت مسیح منتقل می شود. این ها حقایقی هستند که ما آنها را باور داریم. حقایقی که در قلمرو روحانی وجود دارند و کلام خدا در مورد آنها سخن می گوید. بنابراین از این پس با احساسات خود هدایت نمی شویم. سپر ایمان تمام قسمت های زندگی ما را محافظت می کند و هیچ تیرآتشینی نمی تواند از آن عبور کند . ( افسسیان 6 : 16 را مطالعه کنید
ای پدر به خاطر خون عیسی از تو متشکرم . اعلام می کنم که با خون عیسی از قلمرو تارکی به ملکوت پسر پر محبت تو منتقل گشته ام من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام. آمین