به یکدیگر بافته شده ایم
من عضو بدن مسیح هستم
پولس در اول قرنتیان باب 12 به این نکته اشاره می کند که هر عضو بر دیگری متکی است.هیچ عضوی وجود ندارد که مستقل از اعضای یکدیگر عمل کند. چشم نمی تواند به دست بگوید به تو احتیاج ندارم. سر نمی تواند به پا بگوید به تو احتیاج ندارم. حتی ضعیف ترین عضو می تواند بسیار مهم باشد. هیچ عضوی از بدن انسان آسیب پذیرتر و حساس تر از چشم نیست .اما اعضای کمی در بدن وجود دارند که ارزشمند تر از چشم باشند. دقت کنید که طبیعت به چه زیبایی از چشم محافظت می کند. عمل کرد اولیه بسیاری از اجزای صورت این است که از چشم محافظت کنند. اما چشم تمام محافظت و احترام را نه به خاطر آنکه قوی است دریافت می کنند بلکه به آن خاطر که ضعیف است. این آن طریقی است که اعضای بدن به هم بافته شده اند تا آن قسمت که قوی است از قسمت های ضعیف محافظت کند. نمی توانیم هیچ کدام از اعضای بدن مسیح را مورد بی توجهی قرار داده و آن را کم اهمیت بدانیم. خواه آن عضو بزرگ باشد خواه کوچک، خواه قوی ، خواه ضعیف. این حقیقت در مورد اعضای بدن مسیح هم صادق است. ما به یکدیگر نیاز داریم. ما به یکدیگر متکی هستیم. باید به یکدیگر احترام بگذاریم. وقتی یک عضوی رنج می کشد اعضای دیگر با او رنج می کشند. وقتی یک عضوی مورد احترام و تکریم قرار می گیرد اعضای دیگر نیز به همراه او محترم خوانده می شوند.( اول قرنتیان 26:12 را مطالعه کنید. ) این طبیعت بدن مسیح است. یعنی کلیسا
عیسی جان از تو متشکرم که مرا عضوی از بدن خود قرار داده ای. اعلام می کنم که من و ایمانداران دیگر به هم بافته شده ایم و به آنها احترام می گذارم. زیرا من عضو بدن مسیح هستم. آمین