در بر کردن انسانیت تازه
انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود
مذهب سعی می کند که انسان را از بیرون به درون تغییر دهد. دامن ها رداها را بلند تر و لباس ها را گشاد تر کند. حاشیه هایی به لبه ها اضافه کند و پوششی بر سرتان بگذارد. آرایش تان را پاک کند. آستین ها را بلند تر و موها را کوتاه کند. خداوند همیشه در جهت مخالف عمل می کند او انسان را از درون به بیرون تغییر می دهد. خداوند کار خود را با نحوۀ تفکر ما شروع می کند. او می گوید اگر قرار است تغییر موثری در تو شکل بگیرد باید به شیوۀ دیگری فکر کنی. روح دیگری باید به ذهن تو دسترسی داشته باشد تو تحت فریب شیطان بوده ای و اکنون باید فکر خود را نسبت به حقیقت باز کنی که همان روح القدس است. در نتیجه ای این کار است که ما می توانیم انسانیت تازه را در بر کنیم انسانیتی که دقیقا برعکس انسانیت کهنه عمل می کند. افسسیان 24:4 چنین می گوید
” و انسان جدید را در بر کنید که آفریده شده است تا در پارسایی و قدوسیت حقیقی شبیه خدا باشد
این انسانیت همانند خدا در پارسایی و قدوسیت خلق شده است. او محصول هدف خداوند و استاندارد ها و الگوهای اوست. انسانیت کهنه محصول فریب شیطان است و انسانیت تازه محصول راستی خداوند است. بسیار جالب است که چرا شیطان به صورت مار به سراغ نژاد بشری آمد؟مار بنا به طبیعت ذاتی خود ناصاف است. من فکر می کنم این تصویر بسیار واضحی از شیطان است. او موجودی است که در او هیچ راستی وجود ندارد. او هرگز حقیقت کامل را به شما نمی گوید. واژۀ مشخصی که برای تشریح انسانیت کهنه وجود دارد فساد است. ما باید انسانیت کهنه را از تن در آورده و انسانیت تازه را بر تن کنیم. واژۀ ای که تشریح کنندۀ انسانیت تازه است پارسایی و قدوسیت است
عیسی جان تو را به خاطر مبادله ای که بر صلیب رخ داد شکر می کنم. اعلام می کنم که من انسانیت کهنه را از تن در آورده و انسانیت تازه را بر تن می کنم. زیرا انسانیت کهنۀ من در مسیح مرد تا انسانیت تازه در من زاده شود. آمین