اطاعت بی چون و چرا
بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است
زمانی که اعترافی می کنیم این اعتراف باید بنیادی باشد. چون مسیحیت تفکری است که با بنیادها سر و کار دارد.در زبان انگلیسی از واژه ” رادیکال ” استفاده می شود که به معنای ریشه ای است. زمانی که یحیی تعمید دهنده مژده آمدن و نجات عیسی را اعلام می کند چنین می گوید
” و الحال تیشه بر ریشة درختان نهاده شده است، پس هر درختی که ثمرة نیکو نیاورد، بریده و در آتش افکنده شود. ” ( متی 3 : 10
خداوند تنها چند شاخه را هرس نخواهد کرد او حتی ساقه را نخواهید برید. او مستقیماً به سوی ریشه خواهد رفت. انتظار او این است که درختان میوه بیاورند. اگر درختی میوه خوب نیاورد خداوند آن را از ریشه خواهد کند. امروزه تند روی در بین نسل جوان امری متداول است. فکر می کنم این خصوصیت نسل جوان باید در راستا و مسیر درستی قرار گیرد. اگر بخواهیم صادق باشیم ما به عنوان نسل قدیمی تر به جای آنکه در مورد مسائل گوناگون بنیادگرا و تند رو باشیم باید بیشتر دنبال مصالحه باشیم. ما باید با روح القدس که غالباً ما را به سوی پافشاری بر بنیادهای صحیح هدایت می کند همکاری کنیم
” و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است. ” ( رومیان 8 :11
پولس در اینجا جمله ای جالب ذکر می کند. او عنوان می کند که اگر شما روح القدس ، یعنی روح خدایی که عیسی را از مردگان برخیزانید در خود داشته باشید او می تواند با قوت خود هر آنچه در بدن تان احتیاج است را به شما عطا کند. چه حقیقت شگفت انگیزی
خداوندا تو را به خاطر خون عیسی و عمل روح القدس در زندگی ام شکر می کنم. اعلام می کنم که تصمیم گرفته ام بی چون و چرا با روح القدس همکاری کنم. زیرا بدن من معبد روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است .آمین