آزادی از قانون گرائی
من بخشیده شدم و از گناهانم رهایی یافتم
پولس در رومیان 8 : 15 به مسیحیانی که تعمید روح دارند چنین می گوید : " چرا که شما روح بندگی را نیافتهاید تا باز ترسان باشید، بلکه روح پسرخواندگی را یافتهاید که بهواسطۀ آن ندا درمیدهیم: «اَبّا، پدر.» " بندگی به معنای اسارت است. او به مسیحیان هشدار می دهد که دوباره به اسارت خود بازنگردند. بسیار واضح است که پولس در اینجا به اسارتی اشاره می کند که ممکن است مسیحیان به آن بازگردند و آن اسارت مذهب است. یعنی بر گشتن به شریعتی که از آن رهایی یافته اند. تمام کتاب غلاطیان در مورد این موضوع سخن می گوید که ایمانداران باید مراقب باشند که پس از نجات توسط مژده انجیل و قوت روح القدس بار دیگر تحت اسارت شریعت و مذهب در نیایند. واضح است که پولس با این موضوع بسیار جدی و شدید برخورد می کند و آنرا حتی خطرناکتر از گناهان جنسی می داند. گناهانی از قبیل زنا و تجاوز. این نکته قابل توجه است که پولس رساله به غلاطیان را با شکر گزاری به خاطر مخاطبین شروع نمی کند کاری که پولس در رسالات دیگر خود انجام می دهد. او آنقدر از آنچه غلاطیان انجام می دادند ناراحت بود که به سرعت به موضوع اصلی می پردازد
" در شگفتم که شما بدین زودی از آن که شما را به واسطۀ فیض مسیح فرا خوانده است رویگردان شده، به سوی انجیلی دیگر میروید. " ( غلاطیان 1 : 6
این مثالی واضح از عمل کرد روح های شریر مذهب است که می خواهند مردم را اسیر مذهب بسازند. بگذارید به هشدارهای دلسوزانه پولس در این قسمت توجه کنیم
" مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. پس استوار بایستید و خود را بار دیگر گرفتار یوغ بندگی مسازید. " ( غلاطیان 5 : 1
خداوندا از تو به خاطر بخششت متشکرم. اعلام می کنم که من دوباره توسط شریعت گرائی و مذهب اسیر نخواهم شد پس از آنکه تو مرا با انجیل و قوت روح القدس رهایی بخشیده ای. زیرا من بخشیده شده ام و از گناهانم رهایی یافته ام .آمین