Posts tagged with ‘احترامی،خون عیسی، قوت’

1 Item

نان روزانه 6 فوریه 2020،احترامی شایسته خون عیسی

by admin

احترامی شایسته خون عیسی با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام در بررسی خود در مورد قوت خون تقدیس کننده مسیح می خواهیم به متنی از عبرانیان نگاه کنیم که در آن سخن درباره اشخاص مرتد است. شخصی که از ایمان مسیحی خود برگشته و با […]