Posts tagged with ‘تدارکی کامل،صلیب،گناه’

1 Item

نان روزانه 19 آوریل 2020،تدارکی کامل

by admin

تدارکی کامل عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم خداوند از طریق صلیب با مشکل گناه برخورد کرد. او فدیه ای برای تمامی گذشته ما مهیا نمود. ” او همه گناهان ما را آمرزید. ” ( کولسیان 2 : 13 ) از طریق مرگ عیسی به […]