Posts tagged with ‘تقدیم بدن های ما، بهائی خریداری’

1 Item

نان روزانه 14جولای 2020،تقدیم بدن های ما

by admin

تقدیم بدن های ما من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم.درک اینکه عیسی کل وجود یک شخص را نجات می دهد بسیار مهم است. یعنی روح ، نفس و جسم او را. یکی از دلایل نجات جسم ما این است که جسم ما تبدیل به هیکل خداوند شود. خداوند در هیکلی که هنوز […]