Posts tagged with ‘خداوند، صلیب،پردۀ هیکل،انسان گناهکار’

1 Item

نان روزانه 2 سپتامبر 2020،آنچه خداوند انجام داده است

by admin

آنچه خداوند انجام داده است پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم زمانی که عیسی بر صلیب مرد پردۀ هیکل که خداوند قدوس را از انسان گناهکار جدا می ساخت پاره شد و این اعلامی بود برای اینکه از این پس ما پذیرفته شده هستیم. […]