Posts tagged with ‘خلقتی معجزه آسا،انسان،اجازه،مهم’

1 Item

نان روزانه 20 مارس 2020،خلقتی معجزه آسا

by admin

خلقتی معجزه آسا بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من ما به شخصیت انسان ها و دنیای درونی آن ها یعنی روح و جان آن ها اهمیت می دهیم . اما اجازه دهید که چشمان خود را بر این حقیقت که جسم انسان ها نیز بسیار مهم است و خلقت شگفت […]