Posts tagged with ‘دو جنبۀ بخشش،خون عیسی’

1 Item

نان روزانه 17 ژانویه 2020،دو جنبۀ بخشش

by admin

دو جنبۀ بخشش با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است بخشش یکی از زیباترین لغات موجود در همه زبانها است. اما چه چیزی باعث زیبایی این واژه شده است؟ به برخی از نتایج بخشش نگاهی بیاندازید. مصالحه ، هماهنگی ، درک و مشارکت . دنیای امروز ما چقدر به این واژه ها نیازمند […]