Posts tagged with ‘راهی به سوی پدر،روح القدس،عیسی مسیح’

2 Items

نان روزانه 7 آگوست 2019،راهی به سوی پدر

by admin

راهی به سوی پدر از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم هیچ راهی بجز عیسی مسیح مصلوب شده برای رسیدن به نزد پدر وجود ندارد. ما تنها توسط روح القدس و از طریق عیسی به حضور پدر دسترسی داریم. تنها یک روح است که به انسان توانایی دسترسی به پدر را می بخشد […]

نان روزانه 7 سپتامبر 2016،راهی به سوی پدر

by admin

راهی به سوی پدر از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم هیچ راهی بجز عیسی مسیح مصلوب شده برای رسیدن به نزد پدر وجود ندارد. ما تنها توسط روح القدس و از طریق عیسی به حضور پدر دسترسی داریم. تنها یک روح است که به انسان توانایی دسترسی به پدر را می بخشد […]