Posts tagged with ‘روشی ،روشی ،افراد، لاویان 11 : 44’

1 Item

نان روزانه 10 فوریه 2020،روشی فراتر از یک سری قوانین

by admin

روشی فراتر از یک سری قوانین با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام بیائید به روشی که در عهد عتیق افراد خود را تقدیس می کردند نگاه کنیم . خداوند فرمود : ” خود را تقدیس کنید و مقدس باشید زیرا که من قدوسم …. ” […]