Posts tagged with ‘فیض وشکرگزاری، باب 12 کتاب عبرانیان’

2 Items

نان روزانه 11 آوریل 2020،شکرگزاری

by admin

عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم قدرت عظیمی در شکرگزاری نهفته است. شکرگزاری نه تنها قوت معجزه گر خداوند را جاری می سازد بلکه باعث می شود که قوت خداوند در این دنیا خاکی عمل نموده و مُهری در تائید دریافت برکات روحانی ما باشد ” پس چون به دهی وارد می‌شد، ده جذامی […]

نان روزانه 10 دسامبر 2019،فیض وشکرگزاری

by admin

فیض وشکرگزاری بیائید شکر گزار باشیم دهمین بیائید در انتهای باب 12 کتاب عبرانیان دیده می شود ” پس چون پادشاهی ای را می یابیم که تزلزل ناپذیر است بیائید شکر گزار باشیم و خدا را با ترس و هیبت عبادتی پسندیده نمائیم . ” ( عبرانیان 12 : 28 در ترجمه تحت الفظی این […]