Posts tagged with ‘لباس عدالت،ایوب،مردی عادل،دعا’

1 Item

نان روزانه 16 سپتامبر 2016،ملبس به لباس عدالت

by admin

ملبس به لباس عدالت همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است در ادامه شهادتی که ایوب دربارۀ روش زندگیش می دهد این گونه می خوانیم که خود خداوند در مورد ایوب چنین می گوید : ” او مردی عادل بود . ” این واژه ها چنان مرا جذب خود کرده […]