Posts tagged with ‘لذت ،مسیح،مذهبی، پیدایش،کتاب مقدس’

1 Item

نان روزانه 21 جون 2020،لذت بردن از خداوند

by admin

لذت بردن از خداوند من دوست مسیح هستم در ابتدای تاریخ بشریت ارتباط انسان با خداوند بسیارساده بود. در آن زمان آیین ها و رسم و رسومات مذهبی فراوانی وجود نداشت. خنوخ با خداوند راه می رفت. ( پیدایش 22:5 و24 را مطالعه کنید.) وقتی به سیر تاریخی کتاب مقدس نگاه می کنیم با پدر […]