Posts tagged with ‘مقاومت خداوند، فرزند خداوند’

1 Item

نان روزانه 31 جولای 2020،فیض غیر قابل مقاومت خداوند

by admin

فیض غیر قابل مقاومت خداوند من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام ” متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است زیرا پیش از آفرینش جهان ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدس […]