Posts tagged with ‘نشانه جدا شدن،انجیل یوحنا’

2 Items

نان روزانه 20 دسامبر 2019،نشانه جدا شدن

by admin

نشانه جدا شدن بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم در انجیل یوحنا عیسی چنین جمله ای می گوید ” اگر دنیا از شما نفرت دارد به یاد داشته باشید که پیش از شما از من نفرت داشته است . اگربه دنیا تعلق داشتید دنیا شما را چون کسان خود دوست می داشت . […]

نان روزانه 20 دسامبر 2016،نشانه جدا شدن

by admin

نشانه جدا شدن بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم در انجیل یوحنا عیسی چنین جمله ای می گوید ” اگر دنیا از شما نفرت دارد به یاد داشته باشید که پیش از شما از من نفرت داشته است . اگربه دنیا تعلق داشتید دنیا شما را چون کسان خود دوست می داشت . […]