Posts tagged with ‘هدف روحانی،مسیح ، مرگ و ایمان’

1 Item

نان روزانه 11 نوامبر 2020،هدف روحانی

by admin

هدف روحانی بیائید به سوی بلوغ پیش رویم ” پس بیائید تعالیم ابتدایی درباره مسیح را پشت سر نهاده به سوی کمال پیش برویم و دیگر بار توبه از اعمال منتهی به مرگ و ایمان به خدا و آموزش تعمید ها و دست گذاری و رستاخیز مردگان و مجازات ابدی را بنیان ننهیم . ” […]