Posts tagged with ‘پرستش در روح، متحد،آزاد’

1 Item

نان روزانه 6 جولای 2020،پرستش در روح

by admin

پرستش در روح با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم زمانی که آنچه خداوند درباره جسم و نفس مان فرمان داده را انجام می دهیم روح ما آزاد می شود تا بتواند با خداوند مشارکت داشته باشد. این مشارکت حتی عالی تر از زمانی است که انسان هنوز سقوط نکرده بود. پولس در […]