Posts tagged with ‘یکی شدن با خداوند، نفس انسان’

1 Item

نان روزانه 2 جولای 2020،یکی شدن با خداوند

by admin

  یکی شدن با خداوند با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم درک تفاوت میان روح و نفس انسان از اهمیت بسیاری برخوردار است. نفس انسان نیست که به خداوند می پیوندد بلکه این روح اوست . زیرا روح است که برای پیوستن به خداوند خلق شده است و در واقع روح انسان […]