Posts tagged with ‘یکی شدن با عیسی،ایمان’

1 Item

نان روزانه 26 آوریل 2020،یکی شدن با عیسی

by admin

یکی شدن با عیسی عیسی به جای ما مرد تا بتوانیم در حیات او سهیم گردیم زمانی که به یکی شدن مسیح با ما می اندیشیم درمی یابیم که ما نیز از طریق ایمان و توبه می توانیم با مسیح یک گردیم و نه تنها در مرگ او بلکه در جلالی که در نتیجه این […]