هدف سازمان خدماتی درک پرینس شاگرد ساری افراد و تجهیز آنها برای ملکوت خداوند است. دید و رویای ما این است که بتوانیم تعالیم بنیادی کلام خدا را با زبانی ساده در دسترس افراد مشتاق در سراسر دنیا قرار بدهیم
هم اکنون در سایت درک پرینس تعالیم کلام خدا موجود است و شما می توانید با این تعالیم هر روزه به زندگی روحانی خود شادابی ببخشید . تمامی کتب به صورت رایگان در اختیار شما است و شما می توانید با تعالیم ویدئویی  از خدمات ما مطلع گشته و ایمان خود را بنا نمائید