معنای کمال
من در عیسی کامل گشته ام
واژۀ کمال باعث ترس برخی از مردم می گردد. آنها فکر می کنند که کامل بودن به این معنا است که شما هرگز هیچ اشتباهی نکنید. هیچ سخن اشتباهی نگویید و هیچ خطایی از شما سر نزند. و این افراد می گویند : ” اگر هدف این است من همین الان کنار می کشم زیرا این هدف دست نیافتنی است. ” واژۀ کمال در کتاب مقدس آمده است و شما نمی توانید از آن فرار کنید و باید دیر یا زود با آن روبه رو شوید. در کتاب مقدس کمال سه معنا دارد اولین معنای آن بلوغ یا رشد کامل است. همۀ ما این را به عنوان هدفی منطقی می دانیم. بالغ شدن چیزی نیست که باعث شود ما بترسیم. معنایی دیگر کمال این است که ما بدون هیچ کمی و کاستی باشیم .به یاد داشته باشید که لزوما وجود یکی از این دو معنا دال بر وجود دیگری نیست. یک شخص ممکن است کاملاً بالغ باشد ولی هنوز در قسمت های مختلفی از بدنش دارای کاستی هایی باشد. ممکن است حتی او قسمتی از بدنش را نداشته باشد. مانند عضوی از بدن یا انگشت یا اندام های داخلی. دراین صورت با این که او بالغ است ولی کامل نیست. شخص دیگری ممکن است تمامی اعضای بدنش کامل باشد و صحیح کار کند ولی بالغ نباشد. در افسسیان باب 4 آیه 13 عبارت ” بلندای کامل قامت مسیح ” را می بینیم. واژۀ یونانی کامل به معنی ” ماهرانه سخن گفتن و تناسب ” است. واژۀ دیگری در همین رابطه در عبرانیان 3:11 آمده است جایی که می گوید کائنات به وسیلۀ کلام خدا شکل گرفت یعنی در کنار یکدیگر قرار گرفت. بنابراین واژۀ ” کمال ” به معنای قرار گرفتن چیزهایی در کنار یکدیگر است که همۀ قسمت های آن در هماهنگی با قسمت های دیگر عمل کند و عملکرد صحیحی داشته باشد. در این جا سه مفهوم مختلف وجود دارد. ” بلوغ ، کاملیت و یکپارچگی. ” قرار گرفتن صحیح اجزا در کنار یکدیگر به صورتی که همۀ اجزاء با یکدیگرعملکردی هماهنگ و موزون داشته باشند هدفی است که کتاب مقدس برای ما به عنوان ایماندار قرار داده است
خداوندا از تو به خاطر اینکه در من کار می کنی متشکرم. اعلام می کنم که خداوند در حال کامل ساختن من است و این به معنای بالغ ساختن ، کامل کردن و قرار دادن من در مکانی است که او برای من در نظر گرفته است. زیرا من در مسیح کامل گشته ام. آمین