خداوند جایگاه ما را مشخص می کند
من عضو بدن مسیح هستم
" زیرا بدن هر چند یکی است از اعضای بسیار تشکیل شده و همهم اعضای بدن اگر چه بسیارند اما یک بدن را تشکیل می دهند . در مورد مسیح نیز چنین است . زیرا بدن نه از یک عضو بلکه از اعضای بسیار تشکیل شده است . اگر پا گوید چون دست نیستم به بدن تعلق ندارم این سبب نمی شود که عضوی از یدن نباشد و اگرگوش گوید چون چشم نیستم به بدن تعلق ندارم این سبب نمی شود که عضوی ازبدن نباشد . اگر تمام بدن چشم بود شنیدن چگونه میسر می شد ؟ و اگر تمام بدن گوش بود بوئیدن چگونه امکان داشت ؟ اما حقیقت این است که خدا اعضا را آن گونه که خود می خواست یک به یک در بدن قرار داد . " ( اول قرنتیان 12:12، 14 - 18
باید به سه نکته از سخنان پولس دقت کنیم. اول اینکه جایگاه ما و اینکه ما در بدن مسیح چه کسی هستیم را ما انتخاب نمی کنیم بلکه خداوند آن را انتخاب می کند.خداوند است که جای هر کدام از اعضای بدنش را مشخص کرده وعمل کرد شان را نیز مقرر می کند. تصمیم با ما نیست. بلکه این خداوند است که تصمیم می گیرد و تصمیماتش را آشکار می کند.
دوم زمانی که تصمیم خداوند در زندگی ما عملی می شود ما عضوی از یک جامعۀ بزرگتر یعنی بدن عیسی می شویم.با این حال هنوز به عنوان یک فرد دارای شخصیت هستیم. مانند آن است که انگشت کوچک دست ما جای خود را در دست مان می یابد و در کنار چهار انگشت دیگر قرار می گیرد ولی در عین حال او با کل بدن و هدفی که دنبال می شود مرتبط است. ما به عنوان مسیحیان هرگزهویت شخصی خود را از دست نمی دهیم بلکه ما عضوی از یک گروه بزرگ و متحد می گردیم. در این زمان است که آنچه خداوند برای ما مقرر کرده انجام می شود. اما ما همچنان به عنوان آن عضو خاص در بدن خداوند جایگاه خود را داریم
سوم اینکه ما به عنوان یک بدن زمانی که با یکدیگر در اتحاد هستیم می توانیم مسیح را به پری کامل به دنیا نشان دهیم. هیچ کدام از ما نمی توانیم به تنهایی به طور کامل مسیح را برای دنیا آشکار کنیم. اما زمانی که ما به عنوان یک بدن متحد می گردیم این بدن می تواند به صورت کامل و به گروهی تمام و کمال عیسی را به این دنیا بشناساند
عیسی جان از تو متشکرم که مرا عضو بدن خود خوانده ای اعلام می کنم که خداوند مرا با وجود داشتن هویت شخصی به عنوان جزئی از کل قرار داده و من عضو بدن مسیح هستم که باید مسیح را به این دنیا بشناسانم. من عضو بدن مسیح هستم . آمین