فرآیندی دائمی و مستمر
خون عیسی مسیح ، پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد
یکی از مهمترین ویژگی های خون عیسی خاصیت پاک کنندگی آن است
” امّا اگر در نور گام برداریم، چنانکه او در نور است، با یکدیگر رفاقت داریم و خون پسر او عیسی ما را از هر گناه پاک می‌سازد. ” ( اول یوحنا 1 : 7
در این آیه سه فعل در زمان حال بکار رفته است. گام برداریم ، رفاقت داریم ، پاک می سازد، که فعل پاک می سازد به صورت حال استمراری بکار رفته است. به دقت به این نکته توجه کنید. اگر ما به طور مستمر و دائمی در نور گام برداریم و با یکدیگر به طور دائمی رفاقت داشته باشیم آنگاه خون عیسی دائماً ما را از هر گناه پاک می سازد
به این نکته مهم توجه کنید که این پاک شدن به صورت شرطی به کار رفته است. اگر ما در نور کلام خدا گام برداریم یعنی از آن اطاعت کنیم اولین نتیجه این خواهد بود که می توانیم با یکدیگر رفاقت داشته باشیم. اما اگر در نور گام بر نمی داریم پس رفاقت نیز نخواهیم داشت و اگر رفاقتی نداریم قطعاً در نور گام بر نمی داریم. اما اگر در نور راه رویم و با یکدیگر رفاقت داشته باشیم در آن صورت خون عیسی دائماً ما را پاک می کند
ای پدر آسمانی تو را به خاطر خون عیسی شکر می کنم . اعلام می کنم که می خواهم به طور مستمر در نور گام بر دارم و با دیگر ایمانداران رفاقت داشته باشم و از گناهانم پاک شوم . خون عیسی مسیح پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد. آمین