Posts tagged with ‘خداوند،جایگاه،عضو،حقیقت’

1 Item

نان روزانه 22 جولای 2020،خداوند جایگاه ما را مشخص می کند

by admin

خداوند جایگاه ما را مشخص می کند من عضو بدن مسیح هستم ” زیرا بدن هر چند یکی است از اعضای بسیار تشکیل شده و همهم اعضای بدن اگر چه بسیارند اما یک بدن را تشکیل می دهند . در مورد مسیح نیز چنین است . زیرا بدن نه از یک عضو بلکه از اعضای […]