Posts tagged with ‘سنگهای صیقل،صاف و صیقلی،داود’

1 Item

نان روزانه 28 ژانویه 2017،سنگهای صیقل داده شده

by admin

سنگهای صیقل داده شده خون عیسی مسیح ، پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد این حقیقت که شخصی از گناهان خود توبه کرده و ادعا می کند که در مسیح نجات یافته است به این معنا نیست که او فوراً تبدیل به شخص دیگری می شود. واقعیت این است که فرایندی […]