ننگی که او متحمل شد

بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم
یازدهمین فرمان بیائید در عبرانیان باب 13 آمده است:
” به همین سان عیسی نیز بیرون دروازه شهر رنج کشید تا با خون خود قوم را تقدیس کند . پس بیائید در حالی که همان ننگ را که او متحمل شد بر خود حمل می کنیم نزد او بیرون از اردوگاه برویم . زیرا در اینجا شهری ماندگار نداریم بلکه مشتاقانه در انتظار آن شهر آینده هستیم . ” ( عبرانیان 13 : 12 – 1
این متن درباره نحوه برخورد و رابطه ما با دنیا صحبت می کند و به ما می گوید که

این جا نیست. در این دنیا مکانی دائمی نداریم. ” او را بیرون از شهر رانده و بیرون از دروازه مصلوبش کردند .” کتاب مقدس همواره بر این حقیقت که مصلوب شدن عیسی بیرون از دیوارهای شهر رخ داد تاکید می کند. عیسی طرد شد. او از جامعه بیرون انداخته شد. دنیا او را نخواست و همان طریقی که دنیا با عیسی عمل کرد دیر یا زود به طریقی دیگر با ما عمل خواهد کرد ما که به او ایمان داریم. ما باید مشتاق این باشیم که نزد او بیرون دورازه برویم. به مکان مصلوب شدن و طرد شدن و ننگی که او متحمل شد را نیز تحمل کنیم. در جایی دیگر از رساله عبرانیان چنین آمده که رسوائی به خاطر مسیح با ارزشتر از گنج های مصر است. ( عبرانیان 11 : 26 را مطالعه کنید.) بنابراین رسوائی به خاطر او باعث جلال ما می شود. و سپس نویسنده دلیلی زیبا به ما ارائه می دهد. ” زیرا در این جا شهری ماندگار نداریم .” ممکن است دیگران فکر کنند که این دنیا ابدی است اما ما می دانیم که چنین نیست. ما مشتاقانه در انتظار آن شهر آینده هستیم.من این ترجمه را دوست دارم زیرا درباره واژه شهر سخن می گوید. یعنی یک شهر خاص وجود دارد که مقصد و خانه تمامی ایمانداران واقعی است. این آن جایی است که ما واقعا بدان تعلق داریم
خداوندا متشکرم برای این که مرا می خوانی که به این دنیا پشت کنم. من اعلام می کنم که می خواهم با عیسی به بیرون از دروازه های شهر بروم و ننگ او را بر خود حمل کنم. زیرا من باید بیرون از اردوگاه بروم. آمین