Posts tagged with ‘ننگی که او متحمل شد،خانه اصلی ما’

1 Item

نان روزانه 17 دسامبر 2019،ننگی که او متحمل شد.

by admin

ننگی که او متحمل شد بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم یازدهمین فرمان بیائید در عبرانیان باب 13 آمده است: ” به همین سان عیسی نیز بیرون دروازه شهر رنج کشید تا با خون خود قوم را تقدیس کند . پس بیائید در حالی که همان ننگ را که او متحمل شد بر […]