غلبه بر تنبلی

بیائید کوشا باشیم
در دوم پطرس باب 1 آیۀ 8 الی 9 پطرس دو گزینه در مقابل ما قرار می دهد. یکی از این دو گزینه این است که موثر و مفید باشیم که این کار با افزایش شناخت عیسی مسیح خداوند در ما انجام می پذیرد و گزینۀ دیگر این است که باید غیر موثر و غیر مفید باشیم و همانطور که در آیه ای 9 آمده کوته بین و کور. این ها واژه های تندی هستند. در پرتو این موضوع پطرس با یک کلمه ” پس ” ادامه می دهد. آنچه بعد از کلمه پس می آید با هشداری که پطرس قبلاً داده در ارتباط است
“پس ای برادران هر چه بیشتر بکوشید تا فراخواندگی و برگزیدگی خویش را تثبیت نمایید .چرا که اگر چنین کنید هرگز سقوط نخواهید کرد. زیرا این چنین دخول به پادشاهی جاودانه خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح به فراوانی به شما عطا خواهد شد ” ( دوم پطرس 1 : 10 – 11
اعمالی وجود دارند که می توانیم با انجام آنها ضمانتی کسب کنیم تا در ملکوت خداوند از ما به خوبی استقبال شود. اما آنچه درباره اش به ما هشدار داده شده تنبلی است. من شدیداً به خاطر اینکه در محافل مسیحی نسبت به موضوع تنبلی بی توجهی می شود نگران هستم. بسیاری از مسیحیان مستی را یک خطر برای زندگی روحانی خود می دانند. اعتراف می کنم که یک مسیحی نمی تواند مست کند زیرا زمانی که من می پذیرم مستی گناه است قطعا آن را انجام نمی دهم. اما جالب است که در کلام خدا تنبلی خیلی شدید تر محکوم می شود تا مستی. مشکل این است که بسیاری از مسیحیانی که هرگز مست نمی کنند تنبل هستند. بنابراین بیائید این هشدار را جدی بگیریم و ساعی باشیم
خداوندا به خاطر وعدۀ ورود به آسایشت تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که من با تنبلی خواهم جنگید. پس خواهم کوشید تا دعوت و برگزیدگی خود را تثبت نمایم. زیرا من باید کوشا باشم . آمین