پیشرفت در سعی و تلاش شخصی
بیائید کوشا باشیم
دعای زیبا و طولانی در کتاب امثال وجود دارد که حکم چراغ راهنما برای راهم بوده است. این دعا خلاصۀ روش دست یابی به ثروت و رفاه دائمی را بازگو می کند. یکی از شرایط را خداوند انجام می دهد و شرط دیگر را ما تا بتوانیم نتیجۀ قابل قبولی حاصل کنیم. شرطی که خداوند آن را انجام می دهد در امثال 22:10 آمده است
“برکت خداوند دولتمند می سازد و او زحمتی نیز با آن نمی افزاید
اولین و بزرگترین شرط برای داشتن ثروت واقعی و روحانی برکتی است که خداوند می دهد. نمی توانیم چیز دیگری را از برکت خداوند کامل تر و نیکوتر بدانیم. از سوی دیگر برکت خداوند به تنهایی کافی نیست. در امثال 4:10 ما می خوانیم
” دستان کاهل فقیر می سازد دستان کاری دولتمند
برای دست یابی به رفاه واقعی برکت خداوند و علاوه بر آن کوشا بودن ما نیز لازم است. این کافی نیست که تنها انتظار برکت ازخداوند داشته باشیم، یا حتی ایمان داشته باشیم که آن را دریافت می کنیم. اگر شما به این ایمان سعی و کوشش شخصی خود را نیافزائید این ایمان هرگز نمی تواند در زندگی شما هدف خود را محقق سازد. به یاد داشته باشید کوشا بودن نقطۀ مقابل تنبلی است. این آیه ای است که من در طول ده ها سال زندگی مسیحی تجربه کردم و برایم حقیقت آن اثبات شده است. با شرایط بسیار مختلفی روبرو بوده ام. در بسیاری از مؤسسات ، در چندین قاره ها فعالیت کردم و می توانم بگویم که فکر می کنم از طریق فیض خداوند همیشه سعی نموده ام کوشا باشم. هم در مسائل کوچک و هم در مسائل بزرگ. می توانم بگویم همیشه محل خدمتم را با شرایط بهتر خدمتم را ترک نموده ام. چه از لحاظ روحانی و چه از لحاظ مادی. ” برکت خداوند است که دولتمند می سازد اما همچنین دستان کوشا است که باعث دولتمندی ما می شود ” این دو مورد را با یکدیگر ترکیب کنید و در آن زمان از ثروت واقعی روحانی برخوردار می شوید
خداوندا از تو به خاطر وعدۀ ورود به آسایشت تشکر می کنم. اعلام می کنم که برکت خداوند دستان کاری دولتمند می سازند. زیرا من باید کوشا باشم. آمین