تحقق وعده های خداوند
بیائید کوشا باشیم
بسیاری از وعده های خداوند مشروط هستند. به عبارت دیگر زمانی که خداوند وعده ای می دهد چنین می گوید : ” اگر تو این کار را انجام بدهی سپس من این کار را انجام خواهم داد.” ما حق نداریم که وعده را بطلبیم مگر اینکه ابتدا شرایطی که او برای ما قرار داده است را محقق سازیم. ما باید بدانیم که تحقق وعده های خداوند به شرایط ما بستگی ندارد بلکه متکی بر تحقق شرایطی است که خداوند برای ما مقرر فرموده است. ما باید به آن شرایط چشم بدوزیم و تمامی آن شروط را در زندگی مان محقق سازیم. به مثال ابراهیم توجه کنید. خداوند به ابراهیم وعده داد که پسری به او خواهد داد که وارث او باشد. اما او به سن 99 سالگی رسید و هنوز وارثی نداشت. او اسماعیل را داشت اما اسماعیل وارث حقیقی وی نبود. خداوند اجازه داد که ابراهیم پیر شود. خداوند اجازه می دهد قبل از آنکه وعده اش محقق شود ما به شرایط لازم برسیم تا تحقق آن وعده ها از دیدگاه انسانی غیر ممکن باشد و سپس آن وعده ها را محقق کند.اما شرایط لازم چیست ؟ اول آنکه ما اعتماد به نفس بیش از اندازه خود را به کناری بگذاریم و بدانیم اگر قرار است کاری انجام شود این تنها خداوند است که می تواند آن را انجام دهد. جسم ابراهیم قدرت باروری نداشت. رحم سارا نیز بارور نبود. به هیچ وجه از لحاظ طبیعی امکان تولد اسحاق وجود نداشت. ابراهیم در آن زمان باید چشمانش را کاملا به خداوند می دوخت. تنها کسی که قادر بود این وعده را محقق سازد. و دوم زمانی که نهایتا آن وعده محقق شد تمامی جلال به خداوند داده می شود. به یاد داشته باشید که هدف تحقق وعده ها این است که خداوند جلال یابد. زمانی که می توانیم کاری را خودمان انجام دهیم احتمال دارد وسوسه شویم که اعتبار انجام آن کار را برای خود حفظ نماییم. اما زمانی که به نقطه ای می رسیم و می دانیم کاری از ما ساخته نیست اعتماد به نفس خود را کنار می گذاریم و به طور واقعی تمام جلال را به خداوند می دهیم
خداوندا از تو به خاطر وعدۀ ورود به آسایشت تشکر می کنم. اعلام می کنم که هدف این وعده ها این است که خداوند جلال یابد و ما باید کوشا باشیم . آمین