8اسلحه کلام
من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام
وسوسه ای که شیطان علیه هر یک از ما به کار می برد دارای الگوی مشخصی است. اول اینکه او سعی می کند در ما نسبت به آنچه خداوند گفته ایجاد شک کند تا نسبت به این حقیقت که گناهان مان بخشیده شده و واقعاً خداوند ما را دوست دارد شک کنیم.او می خواهد که ما در مورد این حقیقت که به عنوان فرزندان خدا پذیرفته شده ایم شک کنیم. شک کنیم که از لعنت رهائی یافته ایم. اما روش نهایی در میان تاکتیک هایی که شیطان به کار می برد این است که ما را تشویق به عدم اطاعت نماید. عیسی برای شکست دادن شیطان تنها از یک اسلحه استفاده کرد و آن اسلحه RHEMA و یا کلام خداوند بود که او بر زبانش جاری ساخت. عیسی با هر کدام از وسوسه ها با همان یک جمله مقابله می کند و آن جمله این است ” مکتوب است .” برای مثال به متی 4: 4 ، 7 ، 10 نگاه کنید. هر کدام از این آیات نقل قول مستقیمی از عهد عتیق هستند. شیطان به هیچ وجه نمی تواند در مقابل کلام خداوند که به طور مستقیم نقل قول می شود مقاومت کند. او در مقابل کلام خداوند هیچ انتخابی ندارد و باید عقب نشینی کرده و شکست بخورد. عیسی در این چیز نمونه ای کامل برای ماست. او به حکمت خود و استدلالات خود اکتفا نکرد بلکه او به طور دقیق از همان اسلحه ای که به ما داده شده استفاده کرد یعنی کلام خداوند. امنیت ما در این است که از الگوی عیسی پیروی کنیم. شیطان هزاران بار حکیم تر و قوی تر از ما است او می تواند در عدالت ما هزاران عیب و ایراد پیدا کند. اما تنها یک اسلحه است که او در مقابلش هیچ دفاعی ندارد و آن کلام خدا است که با ایمان بر زبان جاری شود. بنابراین راهی که ما را از قلمروئی لعنت خارج می سازد و ما را وارد قلمرویی دیگر می کند ایمانی است که بر اساس مبادله ای صورت گرفته بر صلیب عمل می کند. چنین ایمانی می داند که وعده های خداوند همواره محقق می شوند و موثر هستند. در این مسیر وقتیاز مسیح اطاعت می کنیم و صلیب او را برای خود می پذیریم از حقوق قانونی خود پا فراتر گذاشته و می توانیم از شادی و برکات لذت کامل برده و آنها را تجربه کنیم. ما در نبرد خود با شریر از اسلحه روح استفاده می کنیم یعنی کلام خداوند که بر زبان مان جاری است.(افسسیان 6 : 17 را مطالعه کنید
خداوندا از تو متشکرم که مرا در محبت برگزیدی. اعلام می کنم که من در مقابل وسوسه ها و مبارزه با شرارت ها از کلام خداوند استفاده می کنم. اعلام می کنم که من به عنوان فرزند خداوند به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام . آمین