مشارکت با خالق
عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم
در اول تسالونیکیان 5 : 23 پولس چنین دعا می کند
" خدای آرامش، خودْ شما را به تمامی تقدیس کند و روح و جان و تن شما تا آمدن خداوندمان عیسی مسیح، بیعیب محفوظ بماند
پولس در اینجا به سه جزئی که با هم یک شخصیت کامل را شکل می دهند اشاره می کند و آن ها را به ترتیب اهمیت ذکر می کند. اول روح دوم جان و سوم تن یا بدن. روح آدمی آن قسمت از وجود اوست که در زمان خلقت به طور مستقیم توسط خداوند در او دمیده شده است. بنابراین این قسمت از وجود اوست که می تواند در اتحاد و مشارکت مستقیم با خداوند باشد. خداوندی که خالق اوست. در اول قرنتیان 6 : 17 پولس چنین می گوید : " امّا آن که با خداوند میپیوندد، با او یک روح است. " تنها روح انسان است که می تواند در اتحاد و ارتباط مستقیم با خداوند باشد. در ابتدای خلقت روح انسان ها از بالا با خداوند خالق و از پائین با نفس انسانها ارتباط داشت. خداوند می خواست به طور مستقیم با روح انسان ارتباط ایجاد کرده و از طریق روح با نفس انسان ارتباط ایجاد کند و در روح و جان و بدن آدمی متجلی گردد. اجازه دهید برای تشریح عمل کرد روح، جان و جسم سه تعریف ساده ارائه دهم. تعریفی که می تواند برای شما مفید باشد. روح انسانی خدامحور است و نفس آدمی شخص محور و بدن آدمی دنیا محور است. ما از طریق روح است که با خداوند ارتباط داریم و از طریق نفس است که ما از وجود خود آگاهیم و از طریق بدن مان با دنیای اطراف در ارتباط هستیم. زمانی که روح انسان به اتحاد و پیوند دوباره با خداوند باز می گردد به عنوان چراغی در وجود او دوباره مشتعل می شود. روح القدس وارد شده و آن چراغ را لبریز می کند و به تمام دنیای درونی انسان نور می بخشد .( امثال 20 : 27 را مطالعه کنید
خداوندم عیسی برای کارت بر صلیب تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که من در مشارکت و اتحاد مستقیم با خالق خود هستم زیرا عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا من بتوانم تا ابد به خداوند بپیوندم.آمین