خداوند از پیش مرا تعیین نموده است
پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم
“متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جای های آسمانی مبارک ساخته است . زیرا پیش از آفرینش جهان ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدس و بی عیب باشیم و در محبت “. (افسسیان 1 : 3 – 4
خداوند از پیش ما را می شناخت و براساس پیش دانی خود ما را برگزید. جایگاه شما تنها به آن خاطر نیست که شما انتخاب کرده اید که آنجا باشید بلکه شما در جایی قرار دارید و آن کسی هستید که خداوند اراده فرموده است. این حقیقت دنیا را برای شما متفاوت می کند و نحوۀ نگرش تان را نسبت به خود و شرایط تان تغییر می دهد. این که شما که هستید و در چه شرایطی قرار دارید از پیش توسط خداوند پایه ریزی شده است. شما نبودید که زندگی تان را شکل داده اید بلکه خداوند این کار را کرده است و نه تنها خداوند از پیش ما را می شناخت بلکه از پیش ما را تعیین نموده است. برخی از واژۀ ” از پیش خواندگی ” و معنای آن می ترسند. می خواهم به شما بگویم که این تنها بدان معنا است که خداوند از پیش دوره های زندگی شما را دیده و شما را برگزیده است. پولس در رومیان 8 : 29 چنین می گوید
” زیرا آنانی را که از پیش شناخت ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد ” ( رومیان 8 : 29
او از پیش تمام این کار ها را انجام داده است. پولس در افسسیان 11:1 چنین می نویسد : “ما نیز در وی میراث او گشتیم زیرا بنا بر قصد او که همه چیز را مطابق رای ارادۀ خود انجام می دهد از پیش تعیین شده بودیم ” این تضمین باید به شما احساس امنیت بدهد زیرا شما از پیش تعیین شده هستید. زندگی شما و دوره هایی که در آن وجود دارد از پیش توسط کسی که همۀ چیز ها بر اساس نقشه های او پیش می رود شناخته و سازماندهی شده است. او همۀ کارها را بر اساس اراده ای خود و نقشۀ خود پی می گیرد
پدر جان از تو متشکرم که فرزند تو هستم. اعلام می کنم که دوره های زندگی من از پیش توسط آنکه همه چیزها بر اساس نقشه های وی به پیش می رود سازماندهی شده است. و او در محبت از پیش مرا تعیین کرده و مرا برگزیده تا به فرزند خواندگی وی پذیرفته شوم. آمین