رهایی از لعنت
عیسی لعنت شد تا ما از برکات بهره مند گردیم
بیائید طبیعت و عظمت نجاتی که از طریق مسیح شامل حال ما شده را در نظر بگیریم . آیات امروز ما از غلاطیان 3 : 13 و 14 هستند
" مسیح به‌جای ما لعن شد و این ‌گونه ما را از لعنت شریعت بازخرید کرد، زیرا نوشته شده که «هر‌که به دار آویخته شود ملعون است.» او چنین کرد تا برکت ابراهیم در مسیحْ عیسی نصیب غیریهودیان گردد، و تا ما آن روح را که وعده داده شده بود، از راه ایمان دریافت کنیم." ( غلاطیان 3 : 13 – 14
در اینجا پولس به شریعت موسی اشاره می کند که به صورت مفصل در کتاب تثنیه آمده است. در این کتاب خداوند می گوید : " هر کسی که از طریق آویخته شدن بر دار مجازات شده و می میرد در واقع ملعون است. " واژه " دار " همچنین اینجا به معنی قطعه چوبی است که از آن صلیب ساخته می شود و مدرک ملعون بودن یک فرد این بود که در مقابل چشم همگان بر تکیه ای چوب آویخته می شد. مسیح برای رهایی ما از لعنتِ شریعت ملعون شد و این حقیقت زمانی که وی بر صلیب آویخته شد آشکار گشت. ضرورت داشت که او لعنت شود زیرا لعنت نتیجه گناه و تمرد ما بر علیه خداوند است. رازِ آنچه بر صلیب اتفاق افتاد مبادله ای الهی بود. چیزی که نمی توانیم آن را با چشم دید و تنها از طریق مکاشفه خداوند توسط روح القدس و کلام خدا برای ما قابل درک و فهم می گردد. او لعنت گناه و نا فرمانی ما را بر خود گرفت تا ما بتوانیم از طریق ایمان به برکاتی که نتیجه اطاعت بدون گناه وی است دست یابیم
خداوندم عیسی به خاطر کارت بر صلیب تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که عیسی برای فدیه من از لعنت شریعت خود لعنت شد. عیسی لعنت شد تا من بتوانیم از برکات بهره مند گردم. آمین