شرفیابی با جسارت
بیاید به تخت فیض نزدیک شویم
ما با جسارت به تخت فیض خداوند نزدیک می شویم زیرا این تخت ، تخت فیض است یعنی بر حسب لیاقت خودمان به آن جا نمی رویم بلکه در نام عیسی و با ستایش و شکرگزاری و بدون احساس محکومیت وارد می شویم. ما با جسارت می رویم زیرا خداوند به ما فرمان داده است. نویسنده کتاب عبرانیان چنین می نویسد : " پس ای برادران از آنجا که به خون عیسی می توانیم آزادانه( با جسارت ) به مکان اقدس داخل شویم " ( عبرانیان 10 : 19 ) هرگز نباید با حس محکومیت به حضور او برویم. حس محکومیت یکی از بزرگترین موانعی است که در مقابل دریافت پاسخ دعای وجود دارد و منشا احساس محکومیت این است که فرد فکر می کند باید در وجود خود به دنبال عدالت باشد. وقتی که ما احساس کنیم باید عدالت را در وجود خودمان بیابیم هرگز نمی توانیم از حد عدالتی که در ما است احساس رضایت کنیم. باید زمانی بیاید که ما هر گونه تلاش برای یافتن عدالت در وجود خودمان را کنار بگذاریم و به سادگی به خداوند بگوئیم : من با ایمان عدالت عیسی مسیح را دریافت می کنم که از طریق ایمان و بر اساس وعده کلام خداوند بر من قرار گرفته است. " من نه به خاطر کارهای نیکم خشنودم و نه به خاطر کارهای بدم خجالت زده. من با جسارت می آیم زیرا این تخت ، تخت فض است. من قلب خود را همواره به این علت مورد تفتیش قرار نمی دهم که آیا به اندازه کافی نیکو هستم یا نه ؟ من به خداوند اعتماد خواهم کرد که خون عیسی مرا از همه گناهانم پاک نموده و من می توانم با جسارت به تخت خداوند نزدیک شوم. به آن مکان اقدس. این راهی پرجلال برای دست یابی به حضور خداوند است. عبرانیان 10 : 22 می گوید : " بیائید با اخلاص قلبی و اطمینان کامل ایمان به حضور خداوند نزدیک شویم در حالی که دل هایمان از هر احساس تقصیر زدوده و بدن هایمان با آب پاک شسته شده است . " حس تقصیر ما را از داشتن دعایی موفق باز می دارد. ما باید اجازه دهیم که خون عیسی بر قلب های ما پاشیده شود و آنرا آماده کند تا بتوانیم مطمئن باشیم خداوند ما را بخشیده و پاک کرده است و این بدلیل کاری است که عیسی انجام داده. سپس می توانیم با جسارت به حضور خدای قادر مطلق برویم
خداوندا از تو متشکرم که می توانم با جسارت به حضور تو بیایم. اعلام می کنم که خون عیسی مرا از هر گناه پاک کرده و من با جسارت به تخت او به مکان اقدس داخل می شوم.زیرا من باید به تخت فیضش نزدیک شوم . آمین