آنچه ما را نزد پدر می آورد
از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم
عیسی گفت : ” من راه ، راستی و حیات هستم. ” ( یوحنا 6:14
این آیه را معمولاً نقل قول می کنیم زیرا آیۀ مورد علاقه ما برای بشارت است. اما با این وجود بسیار کم پیش می آید که لحظه ای در معنای آن تعمق کنیم. اگر یک راه ما را به جایی نرساند بی معنا خواهد بود. راه همان هدف و مقصد نیست. وقتی که عیسی می گوید که من یک راه هستم منظورش این است آمده ام تا شما را جایی ببرم. عیسی ما را کجا می برد؟ او چنین توضیح می دهد : هیچ کس جز به وساطت من نزد پدر نمی آید . ( آیۀ 6 ) به عبارتی دیگر او چنین می گوید : من راه به سوی پدر هستم. من مکاشفۀ خدای پدر هستم. اگر مرا دیدید پدر را دیده اید ( آیات 7 الی 9 را مطالعه کنید. ) بار دیگر به تمامی سه اقنوم تثلیث در این آیه اشاره شده است. از طریق پسر و به وسیله روح القدس به سوی پدر می رویم. پس پدر آن مقصد است. اگر شما پدر را از این آیه در بیاورید این آیه بی معنا خواهد بود. هدف آشکار شدن پدر و قرار گرفتن ما در حضور اوست. اگر ما از تحقق آن هدف باز ایستیم آن هدفی که عیسی برای آن آمده است را از دست داده ایم
“زیرا مسیح نیز یک بار برای گناهان رنج کشید پارسایی برای بدکاران تا شما را نزد خدا بیاورد او در عرصه جسم کشته شد اما در عرصه روح زنده گشت ” ( اول پطرس 18:3
چرا عیسی مرد؟ تا گناهان ما بخشیده شود. بله اما این تنها مرحله اول این فرایند است. هدف این است که ما را نزد خداوند ببرد
خداوندا از تو متشکرم که می توانم به حضور تو بیایم. اعلام می کنم که عیسی برای هدف عالی یعنی آوردن ما نزد خداوند مرد تا من بتوانم از طریق روح القدس به خداوند دسترسی داشته باشم . آمین