فیض وشکرگزاری
بیائید شکر گزار باشیم
دهمین بیائید در انتهای باب 12 کتاب عبرانیان دیده می شود
” پس چون پادشاهی ای را می یابیم که تزلزل ناپذیر است بیائید شکر گزار باشیم و خدا را با ترس و هیبت عبادتی پسندیده نمائیم . ” ( عبرانیان 12 : 28
در ترجمه تحت الفظی این گونه آمده است.” بیائید شکر به جا آوریم .” در ترجمه انگلیسی کینگ جیمز چنین آمده : ” بیائید فیض داشته باشیم . ” دانستن ارتباط میان فیض و شکرگزاری مهم است. در زبان یونانی از عبارت ” داشتن فیض ” برای تشکر کردن استفاده می شود. همین نکته باعث ایجاد ارتباطی بین فیض و شکرگزاری می شود. در بسیاری از زبان ها با ریشه رومی مدرن، این ارتباط دیده می شود. برای مثال در زبان فرانسه می گویند ” Grace a Dieu ” که به معنای شکر بر خداوند است. در ایتالیایی می گویند ” grazie ” در اسپانیا می گویند “gracias ” همه این واژ ها از همان واژه ” grace ” به معنای فیض گرفته شده اند.. در پرتوی این حقیقت می خواهم به شما بگویم که نمی توانید فیض خداوند را در زندگی تان داشته باشید مگر اینکه شکرگزار او باشید. فیض و شکرگزاری با یکدیگر می آیند. فردی که ناسپاس است با بی نزاکتی عمل می کند در حالی که شخص سپاسگزار همواره فیض خداوند را آشکار می سازد. خداوند دو چیز از قوم خود می خواهد. پیش از همه او می خواهد که ما قدر آنچه برایمان انجام داده را بدانیم و دوم می خواهد که ما شکرگزاری خود را نشان دهیم. باید شکرگزاری خود را نسبت به خداوند ابراز نمائیم
خداوندا تو را به خاطر آنچه برای ما انجام داده ای شکر می کنم. اعلام می کنم که به خاطر آنچه خداوند برایم انجام داده است سپاسگزارم و من آزادانه تشکرات خود را ابراز می کنم. من باید شکرگزار باشم.آمین