از که فرمان می برید؟
اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند
” آیا نمی‌دانید که وقتی خود را همچون بندگانی فرمانبردار تسلیم کسی می‌کنید، بندگان آن ‌کس خواهید بود که او را فرمان می‌برید، خواه بندۀ گناه، که منجر به مرگ می‌شود، خواه بندۀ اطاعت، که به پارسایی می‌انجامد؟ ” ( رومیان 6 : 16
پولس می گوید زمانی که از کسی فرمان می بریم در واقع بنده او هستیم. به عنوان مثال اگر ما فرمانبردار فساد باشیم بردگان فساد خواهیم بود. ما نمی توانیم بدون اینکه بردگان گناه باشیم تسلیم او شویم. برخی از ما دو راهی را دوست نداریم اما در زندگی روحانی نمی توانیم از آن اجتناب نمود. یوشع در انتهای خدمت خود اسرائیل را در مقابل یک انتخاب قرار می دهد
” پس حال از خداوند بترسید و او را با خلوص و وفادرای عبادت کنید و خدایانی را که پدانتان درآنسوی رود و در مصر عبادت می کردند به دور افکنید و خداوند را عبادت کنید . و اگر در نظرتان ناپسند است که خداوند را عبادت کنید همین امیروز برگزینید که را عبادت خواهید کرد خواه خدایانی که پدرانتان درآن سوی اردن عبادت می کردند خواه خدایانی امرویان را که در سرزمین شان بسر می بردید اما من و خاندانم یهوه را عبادت خواهیم کرد : ” ( یوشع 24 : 14 – 15
یوشع قوم اسرائیل را بر می انگیزد تا انتخاب خود را انجام دهند و این انتخاب هرگز تغییر نکرده است. این انتخاب این نیست که آیا می خواهیم خدمت کنیم یا نه بلکه انتخاب فردی است که می خواهیم او را خدمت کنیم. قبل از نجات مان هیچ حق انتخابی نداشتیم و نمی توانستیم گناه نکنیم. هیچ گزینه دیگری نداشتیم زیرا مجبور بودیم برده گناه و شیطان باشیم. پس از آنکه توسط عیسی نجات یافتیم گزینه دیگری در مقابل مان گشوده شد و آن این بود که اکنون می توانیم انتخاب کنیم که به خداوند خدمت کنیم و بردگان پارسایی باشیم
خداوندم عیسی تو را شکر می کنم به خاطر پیروزیت بر صلیب . من انتخاب می کنم که خداوند را خدمت کنم. اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند. آمین