فیض خداوند در مسائل مالی
عیسی فقر و تنگدستی ما را متحمل شد تا ما در دولت او سهیم باشیم
سه اصل بنیادی همواره عمل کرد فیض خدا را تشریح می کند. اولاً فیض اکتسابی نیست. عکس آن نیز صادق است یعنی هر چیزی که بتوان کسب کرد دیگر فیض نیست. بنابراین اگر این نجات همانطور که گفتیم به علت رحمت خدا است طبیعتاً دیگر به سبب اعمال نیک ما نخواهد بود. زیرا اگر بخاطر اعمال نیک ما باشد در این صورت نجات دیگر هدیه رایگان خدا نخواهد بود چون اگر در قبال آن کاری انجام شده باشد دیگر رایگان محسوب نخواهد شد. " امّا اگر از راه فیض باشد، دیگر بر پایۀ اعمال نیست؛ و گرنه فیض دیگر فیض نیست. [امّا اگر از راه اعمال باشد، دیگر بر پایۀ فیض نیست؛ وگرنه عمل دیگر عمل نیست.]" ( رومیان 11 : 6 ) با ترجمه تفسیری این اصل بسیاری از مردم مذهبی از فیض خدا محروم می شوند زیرا آنان فکر می کنند می توانند آنرا کسب کنند. دوماً فقط یک مجرا برای دریافت فیض موجود دارد. " زیرا شریعت به ‌واسطۀ موسی داده شد، و فیض و راستی به ‌واسطۀ عیسی مسیح آمد." ( یوحنا 1 : 17). هر نوع فیضی که به ما می رسد از طریق عیسی مسیح است. سوماً ما فقط به یک وسیله می توانیم فیض خداوند را تصاحب کنیم و آن ایمان است. این حقیقت به ترتیب در سه موضوع ذیل خلاصه شده است. " زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته‌اید - و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست و نه از اعمال، تا هیچ‌ کس نتواند به خود ببالد. " ( افسسیان 2 : 8 – 9 ) عدۀ کمی از مسیحیان پی برده اند که این سه موضوع همانطور که درباره موارد دیگر صادق است درباره مسائل مالی نیز صدق می کند. انجیل به طور خاص نسبت به بی مسئولیتی ( امثال 10 :4 )، تنبلی ( امثال 24 – 34 )، نادرستی ( افسسیان 4 : 28 ) هشدار می دهد. تا زمانی که ما به یکی از این رفتار های گناه آلود مبتلا هستیم حق نداریم انتظار دریافت فیض خداوند در مسائل مالی زندگی مان را داشته باشیم. بنابراین به عنوان یک مسیحی ما ملزم به رعایت صداقت ،سخت کوشی و مسئولیت پذیری هستیم
خداوندم عیسی برای کار تو بر صلیب سپاسگزارم . اعلام می کنم که عیسی مسیح فقر مرا برداشت و فیض خداوند را در قلمرو مادی برای من مهیا نمود. چونکه عیسی فقر و تنگدستی ما را متحمل شد تا ما در دولت او سهیم باشیم . آمین