عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم
قدرت عظیمی در شکرگزاری نهفته است. شکرگزاری نه تنها قوت معجزه گر خداوند را جاری می سازد بلکه باعث می شود که قوت خداوند در این دنیا خاکی عمل نموده و مُهری در تائید دریافت برکات روحانی ما باشد
" پس چون به دهی وارد می‌شد، ده جذامی به او برخوردند. آن ها دور ایستاده با صدای بلند فریاد برآوردند: «ای عیسی، ای استاد، بر ما ترحم کن.» چون عیسی آنها را دید، گفت: «بروید و خود را به کاهن بنمایید.» آنها به‌راه افتادند و در میانۀ راه از جذام پاک شدند. یکی از آنها چون دید شفا یافته است، در حالی که با صدای بلند خدا را ستایش می‌کرد، بازگشت و خود را به‌پای عیسی افکند و او را سپاس گفت. آن جذامی سامری بود.عیسی فرمود: «مگر آن ده تن همه پاک نشدند؟ پس نُه تن دیگر کجایند؟ آیا به‌جز این غریبه، کسی دیگر بازنگشت تا خدا را سپاس گوید؟» سپس به او گفت: «برخیز و برو، ایمانت تو را شفا داده است.» " ( لوقا 17 : 12- 19
همه ده جذامی از لحاظ فیزیکی شفا یافتند. اما تنها برای آن کسی که باز گشت تا از عیسی تشکر کند چیز بیشتری اتفاق افتاد. عیسی به او گفت برخیز و برو ایمانت تو را شفا داد . واژه شفا در یونانی کلمه SOZO به معنای نجات است. بار دیگر این واژه تقریبا مانند همیشه به چیزی فراتر از یک شفای فیزیکی و تهیه و تدارک این شفا به صورت موقتی اشاره می کند.این واژه تمامی جوانب شفا و نجات را در خود شامل می شود. در میان این جذامی ها تفاوت بسیار مهمی وجود داشت. 9 تای آنها تنها از لحاظ فیزیکی شفا یافتند اما نفر دهم که باز گشت تا از عیسی تشکر کند نه تنها از لحاظ فیزیکی شفا یافت بلکه از لحاظ روحانی نیز شفای خود را دریافت کرد و روحش نجات یافت. او وارد رابطه ای جاودانه و صحیحی با خداوند شد. 9 جذامی دیگر تنها برکتی جزئی و موقتی دریافت نمودند. اما دهمین نفر از آنها برکتی کامل و دائمی دریافت نمود اما چه چیزی این تفاوت را ایجاد کرد ؟ شکرگزاری آن جذامی
خداوندم عیسی برای کاری که بر صلیب انجام داده ای تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که شکرگزاری با عث جاری شدن برکتی کامل و دائمی در زندگی من می شود و اعلام می کنم که عیسی مجروح شد تا من شفا یابم. آمین