یک راه به سوی آزادی
از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم
این واقعیتی حیاتی است که روح القدس دارای شخصیت است و نه تنها او یک شخص است بلکه او خداوند است. همان قدر که خدای پدر و خدای پسر خداوند هستند. او با دو عضو دیگر از الوهیت یکسانی برخورداراست. بنابراین ما باید همان نگرش محترمانه را نسبت به روح القدس داشته باشیم که نسبت به پدر و پسر داریم. در دوم قرنتیان 17:3 پولس این جملۀ ساده را بیان می کند
” خداوند روح است و هرجا روح خداوند باشد آنجا آزادی است .” ( دوم قرنتیان 3 : 17
در این متن بین اسیر قانون بودن و آزادی تضادی وجود دارد. تنها یک راه به سوی آزادی وجود دارد. هر جا روح القدس است آنجا آزادی است. برخی از مسیحیان نظرات عجیب و غریبی دربارۀ آزادی دارند. برخی از آنها می گویند که اگر ما روز یکشنبه در جلسه روی سن نرقصیم در آن صورت آزادی نداریم. یا اینکه اگر ما دست نزنیم آزادی نداریم. برخی از واعظان فکر می کنند اگر آنها روی سن بالا و پایین نپرند یعنی آنها آزادی ندارند. آزادی دنبال کردن برنامه ای خاص در کلیسا نیست. انجام حرکات خاصی مانند بالا بردن دست ها نیست. این می تواند آزادی باشد اما به همان صورت می تواند تبدیل به اسارت شود. این بستگی به آن دارد که آیا روح القدس شما را بر می انگیزاند تا آن کار را انجام دهید یا اینکه آن کار را بر اساس یک سنت مذهبی انجام می دهید. سنت مذهبی باعث اسارت و روح القدس باعث آزادی می گردد
خداوند از تو متشکرم که می توانم به حضورت بیایم. اعلام می کنم که هرجا روح خداست آنجا آزادی است و من به حضور خداوند از طریق روح القدس دسترسی دارم. آمین