انگیزۀ اشتیاق و محبت
همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است
اشتیاق در کتاب مقدس این گونه به تصویر کشیده شده است. بیائید به واقعه ای از باب یک کتاب مرقس نگاه کنیم
“مرد جذامی نزد عیسی آمده زانو زد و لابه کنان گفت اگر بخواهی می توانی پاکم سازی عیسی با شفقت دست خود را دراز کرد آن مرد را لمس نمود و گفت می خواهم پاک شو در دم جذام ترکش گفت و او پاک شد “( مرقس 1 :40-42
اینجا می گوید عیسی دست خود را با شفقت دراز نمود. این واکنشی درونیست . شفقت واکنشی است که از درون ما نشأت می گیرد. در رساله اول یوحنا باب 3 آیه 17 از شفقت سخن گفته می شود. در اینجا منظور احساسات عمیقی است که نه در قلب ما بلکه در عمق وجود ما نهفته است. این آنجایی است که همه چیز از آن جا شروع می شود. این قسمت از وجود ما منشاء همۀ کارهای ماست. زمانی که همسر اولم لیدیا زندگی نامه خود را می نوشت او از این عبارت استفاده نمود. ” چیزی در عمق وجودم تکان خورد ” ویراستاران باید ایت عبارت را تشریح می کردند زیرا این عمق در واژگان انگلیسی وجود ندارد. اما در زبان های دیگری چون لاتین ، یونانی و عبری به عمیق ترین قسمت از وجود شما اشاره می کند که بطن شماست و نه قلب شما. خواه محبت ، ترس ، نفرت یا هر احساس دیگری باشد منشاء آن بطن شماست یعنی درونی ترین قسمت و عمیق ترین قسمت وجودتان
خداوندا از تو متشکرم که برای تو مهم هستم. اعلام می کنم همانطور که عیسی با اشتیاق راه می رفت و کار می کرد من نیز می خواهم عمیق ترین قسمت وجود خود را با محبت پر سازم . همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است. آمین