تقدیس بوسیله ایمان
با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام
می توانیم بگوئیم زمانی شاهد بیداری روحانی خواهیم بود که قوم خدا بیش از آنکه علاقه به شفا داشته باشد به مقدس بودن توجه کند.الویت های ما اشتباه هستند. اگر در جلسه ای شفایی اتفاق بیافتد سیلی از جمعیت وارد آن کلیسا می شوند اما اگر شروع به تعلیم درباره تقدس کنیم شمار شرکت کنندگان کاهش خواهد یافت. واقعیت امر این است که تقدس بسیار مهم تر از شفا است. شفا رخدادی موقتی است و تنها به شما کمک می کند تا بتوانید زندگی زمینی را بهتر سپری کنید. خدا را برای شفا شکر می کنم اما تقدس مفهومی است ابدی و در آسمان تا به ابد همراه شما خواهد بود. باید به قوت روح خداوند اتفاقی در ما رخ دهد تا ارزشها و ملاک های ما نسبت به مسائل روحانی تغییر یابد.” اکنون شما را به خداوند به کلام فیض او می سپارم که قادر است شما را بنا کند و در میان جمیع کسانی که تقدیس شده اند میراث ببخشد . ” ( اعمال 20 : 32 ) میراث متعلق به آنانی است که تقدیس شده اند. در این متن ذکر شده است که کلام خداوند می تواند شما را به آن میراث برساند. اما چگونه تقدس با روش بهتری که خداوند در عهد جدید برگزیده ، حاصل می شود؟ زمانی که عیسی برای اولین بار خود را به شائول که بعداً به پولس تبدیل شد آشکار کرد به او ماموریت می بخشد و می گوید
” من تو را رهایی خواهم بخشید از دست قوم خودت و از دست غیر یهودیانی که تو را نزدشان می فرستم تا چشمانشان را بگشایی تا از تاریکی به سوی خدا بازگردند ، آمرزش گناهان یافته در میان کسانی که با ایمان به من مقدس شده اند نصیبی بیابند . ( اعمال 26 : 17 – 19
اگر ما همه قوانین عهد عتیق را در هر زمان و هر مکانی همواره حفظ کنیم مقدس خواهیم بود. بار دیگر باید بگویم که این کار برای انسانهای گناهکار غیر ممکن است. روش دیگر کاملاً متفاوت از روش نخست است. یعنی تقدسی که نه بوسیله حفظ یک سری قوانین بلکه بوسیله ایمان به عیسی حاصل می شود
خداوند پر از رحمت تو را به خاطر خون عیسی شکر می کنم. ایمان خود را به عیسی اعلام می کنم و تائید می کنم که از طریق خون او است که تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای خداوند جدا شده ام. آمی